HUISREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Huisregels en algemene voorwaarden;

Elke les nodig

 • Zeer ruime hoeveelheid aan beloningen. De stukjes zijn ongeveer zo groot als een erwt.
 • Speeltje die je samen met je hond kunt vasthouden.
 • Kleedje of handdoek waar de hond op kan liggen.
 • Een beloningstasje is aan te raden.
 • Geef de hond geen of minder eten voor de les.

Gemiste lessen

 • Een privéles kan alleen ingehaald worden indien deze 24 uur van te voren is afgemeld. Anders komt deze te vervallen.

Huisregels

 • Bij Hondleiding trainen we op een positieve manier. Cursisten maken dus geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen of de hond iets laten doen onder dwang of druk.
 • Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een tuig of platte halsbanden met een eenvoudige lijn van tussen de 1,20 en 1,80 meter. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, half checks, halti’s, gentle leaders, jacht- en uitrollijnen worden niet gebruikt.
 • Cursisten zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
 • Familieleden zijn welkom om met de lessen mee te doen of te kijken.
 • Het is verstandig om de hond voor de les minder eten te geven.

Betaling

 • Betaling van het lesgeld vindt plaats voor de vervaldatum van de factuur en tevens voordat de eerste les plaatsvindt.

Algemene voorwaarden

Hondleiding
Nijverheidlaan 8, 6717EW Ede
Nederland
T 06-20270576 (Whatsapp)
E info@hondleiding.nl
KVK 09193072
BTW nummer NL001654070B33

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek , persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, e-mail adres en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5. Bij giardia of andere besmettelijke ziektes kan niet deelgenomen worden aan een cursus of priveles. Een hond kan pas weer meedoen indien er geen besmettingsgevaar meer is voor andere honden (en mensen).

3.6 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een tuig of platte halsbanden met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden half checks, halti’s, gentle leaders en dergelijke worden niet gebruikt. Tevens worden jacht- politie- en uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

3.7 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen en/of er d.m.v. een titertest bepaald is dat er voldoende antistoffen aanwezig zijn. De kennelhoest enting is niet verplicht.

3.8 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen zonder teruggaaf van het lesgeld.

Artikel 4: Cursussen

4.1: Cursist komt in aanmerking voor een cursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 8 weken of ouder.

Artikel 5: Annulering van lessen/cursus/consult

5.1 De hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast wordt in overleg een nieuwe datum voor gekozen. Deze komen dus niet te vervallen.

5.2a Afmelding van een les kan persoonlijk, per telefoon of e-mail.

5.2b Inhalen van een priveles is mogelijk indien minimaal 24 uur van te voren aangegeven. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

6.1 De hondenschool is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.

6.2 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.4 De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

7.2 Bij inschrijving dient de cursist een aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering.

7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.